T. 115, S. 1 (2013)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Ph. Ăngghen bàn về linh hồn và bản chất của linh hồn Tóm tắt PDF
Nguyễn Phú Lợi 3 - 9

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Kitô giáo với vấn đề hội nhập văn hóa: Bước đầu tìm hiểu và so sánh trường hợp Công giáo và Tin Lành tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 10 - 18
Danh tăng thời Đinh - Tiền Lê trong công cuộc giành độc lập, tự chủ cho dân tộc Tóm tắt PDF
Ngô Thị Bích 19 - 23
Đặc điểm diện mạo của Phật giáo Nam tông Khmer ở tỉnh Trà Vinh Tóm tắt PDF
Trang Thiếu Hùng 24 - 34
Báo chí Công giáo ở Bắc Kỳ trước năm 1945 - Một nguồn sử liệu đáng chú ý Tóm tắt PDF
Dương Thị Thùy Linh 35 - 42
Tang lễ của người M'nông tại huyện Lăk, tỉnh Đăklăk Tóm tắt PDF
Đoàn Triệu Long 43 - 47

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Công giáo ở Mỹ Tóm tắt PDF
Lê Đình Cúc 48 - 55

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Suy nghĩ về điều tra tôn giáo học Tóm tắt PDF
Lê Đức Hạnh 56 - 63
Tên gọi của Kitô giáo - Một vài suy nghĩ dưới cái nhìn tham chiếu Việt - Trung Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Nam 64 - 75

GIỚI THIỆU SÁCH

Một số vấn đề cơ bản của Công giáo ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Chử Thị Kim Phương 76


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP